Šta je kreativnost i kako se meri

4 min 7 godina

Kada se kreativnost vezuje za način mišljenja, najčešće se pojednostavljeno uzima da je kreativno mišljenje jednako divergentnom mišljenju. Takva konstatacija nije tačna, jer divergentno mišljenje jeste blisko kreativnom, ali nije istovetno kreativnom mišljenju. Šta je divergentno mišljenje Divergentno mišljenje je mišljenje u kome se za […]

Kreativnost Mišljenje