2 min 12 godina

Prvog februara stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011). Zakon je donet polovinom 2011. godine, a u međuvremenu je donet i Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) koji sadrži izmene odredbi koje se odnose na visinu kapitala, upravljačku strukturu i glavne dokumente za upravljanje privrednim društvima u Srbiji.

Zakonom o privrednim društvima, kao i odredbama Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima propisane su obaveze usklađivanja kapitala svih privrednih društava, usklađivanja organa društava s ograničenom odgovornošću i usklađivanja postojećih akcionarskih društava (njihovih osnivačkih akata i organa) sa odredbama novog zakona.

Osnovni kapital predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva i mora biti u skladu sa Zakonom o registraciji (član 44. stav 3. Zakona). Kako društva s ograničenom odgovornošću već imaju propisanu obavezu za upis osnovnog kapitala od 100 dinara (do sada je najmanji osnivački ulog bio 500 Eur), navedena obaveza se prevashodno odnosi na akcionarska društva koja imaju obavezu da usklade svoj osnovni registrovani kapital sa odredbom zakona o minimalnom osnovnom kapitalu koji je za njih propisan na 3 miliona dinara.

Novina u ovom Zakonu je brisanje članova koji su propisivali postupak smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva u slučaju poslovanja sa gubicima, usled čega je društvo bilo u obavezi da poveća osnovni kapital.

Rok za usklađivanje kapitala svih privrednih društava prema novom Zakonu je 01.januar 2014.godine, dok su društva sa ograničenom odgovornošću dužna da navedene promene registruju u roku od tri meseca od dana početka primene novog zakona.

K.M.

Pročitaj i ovo:  Povećan broj privrednih društava

Ostavite odgovor